درباره ما

 

 خانم آندریا روشکه: رئیس انستیتو حافظ

فارغ التحصیل مطالعات روزنامه نگاری

نگارنده ی کتاب “Iran selbst erlebt” در سال 2015

 

**************************************************

دکتر توماس اُگر: رییس سابق و عضو هیئت علمی انستیتو حافظ 

فارغ التحصيل رشته هاى اسلام شناسى و ايران شناسى و موسيقى شناسى تطبيقى

پايان نامهٔ کارشناسی ارشد : «وجوه تشيع اماميه و تأثيرات تاريخى و سياسى آن در ايران» در سال ١٩٨٠ م

پايان نامهٔ دكتری: «مقام سه گاه ـ سيكاه. تطبيق موسيقى اصيل عراق و ايران بواسطهٔ نمونهٔ مقامى مشترك» در سال ١٩٨٧ م

نگارندهٔ برنامه هاى راديوئى و انتشارات مقالاتى در رشته هاى عرفان و دين و فلسفه و موسيقى.